Kievuz

Натуральне господарство, його особливості та етапи розвитку

Лекція I. ДОІНДУСТРІАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Натуральне господарство, його особливості та етапи розвитку

В результаті освоєння даного розділу студент повинен:

знати

o відмітні ознаки і риси первісно-общинного ладу і первісного господарства;

o організацію, основні види економічної діяльності та особливості господарського устрою давніх цивілізацій Сходу і античної Європи;

o економічні та соціально-політичні передумови, що сприяли формуванню феодальної господарської системи;

o причини генезису середньовічних міст у Західній Європі і формування “нової” економіки;

o методи аналізу історико-економічних явищ;

вміти

o аналізувати і оцінювати історико-економічні події, економічні та соціальні проблеми і процеси;

o аналізувати економічні явища, спираючись на досягнення світової та вітчизняної історико-економічної науки;

o формулювати і обґрунтовувати характерні особливості доіндустріальної стадії розвитку економіки;

володіти

o категоріальним апаратом з історії, базових економічних категорій і понять;

o основами факторного аналізу економічних явищ.

Лекція 1. ПЕРВІСНЕ ГОСПОДАРСТВО: ЕТАПИ, РИСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

Вивчивши цей розділ, ви дізнаєтеся:

o які відмітні ознаки первісно-общинного ладу;

o як будується періодизація первісно-общинного ладу;

o у чому полягають основні риси палеоліту;

o що таке перше і друге суспільний поділ праці;

o які причини руйнування первісно-общинного ладу

Ключові терміни:палеоліт, мезоліт, неоліт, привласнює господарство, яке виробляє господарство, антропогенез, етногенез, перший суспільний поділ праці, другий суспільний поділ праці, “неолітична революція”, натуральне господарство

Найтривалішим періодом розвитку людства був первісно-общинний лад. Він почався з моменту появи людини на землі і завершився формуванням виробляє економіки, інституту власності і виникненням держави.

Хронологічно первісне суспільство збігається з кам'яним віком. В ньому можна виділити три періоди:

– палеоліт (стародавній кам'яний вік) – 3 млн – 12 тис. років до н. е.,

– мезоліт (середній кам'яний вік) – 12-8 тис. років до н. е.,

– неоліт (новий кам'яний вік) – 8-3 тис. років до н. е.

Палеоліт

Це найбільш тривалий період в історії людства. У цю епоху основними видами господарської діяльності людини було полювання, рибальство і збиральництво, т. е. що надають форми господарства.

Під привласнюючим господарством розуміється такий вид господарства, при якому життєзабезпечення людини здійснюється переважно за рахунок використання ним природних ресурсів.

Такий тип економіки відрізняє колективна, общинна власність на знаряддя праці і засоби виробництва, низький рівень і повільний темп розвитку продуктивних сил, зрівняльний розподіл матеріальних благ.

Найважливішою рисою, що відрізняє людину від тварини, є вміння виготовляти знаряддя праці. Перші кам'яні знаряддя з'явилися близько 2,5 млн років тому. Це були камені з гострими краями і відщепи від них.

Такими знаряддями можна було зрізати гілку, зняти шкуру вбитого тварини, розколоти кістку або викопати із землі корінь. Набір знарядь був невеликий. Людина, виготовив їх, був названий “людиною вмілою” (homo habilis).

Близько 1 млн років тому оформився новий вид предчеловека – пітекантроп (мавполюдина). Це істота ще нагадувало тварин. Воно було вкрите шерстю, мало низький лоб і сильно витягнуті вперед надбрівні дуги.

Але розмір його мозку був уже досить великим, наближався до розміру мозку сучасної людини. Пітекантроп навчився робити різні знаряддя праці з каменю. Ними можна було рубати, різати, стругати, копати, вбивати тварин, знімати шкури, обробляти туші. З часом кількість знарядь зростала, змінилося і їх якість.

З'явилися трикутні, пластинчасті і загострені гостроконечники, рубила, списи.

Розвиток трудових навичок, розумових здібностей, планування своєї діяльності дозволило цим істотам пристосуватися до життя в різних кліматичних умовах. Вони жили в холодних областях Північного Китаю і Європи, в тропіках острова Ява, степах Африки.

В часи існування пітекантропа почався льодовиковий період. Приблизно 100 тис. років тому значну частину Євразії займав величезний льодовик товщиною до 2 км.

Із-за утворення льодовиків знизився рівень Світового океану, між розділеними перш водою ділянками суші виникли сухопутні “мости”, за яким предчеловек зміг проникнути на нові території, наприклад на острів Яву. Суворий клімат змушував використовувати природний вогонь, а потім і добувати його.

Вогонь зігрівав, захищав від звірів, допомагав полювати. На вогні пітекантропи готували їжу, яку раніше їли сиру.

Етнографічне вивчення структури харчування найпримітивніших племен показало, що збільшення питомої ваги м'ясної їжі пов'язане зі зміною кліматичних зон у процесі розселення найдавніших людей: від тропіків – прабатьківщини людства – до помірних широт (і тим більше арктичної зони), де збиральництво протягом кількох зимових місяців неможливо із-за холоду і снігу, а тому доповнювалося полюванням, рибальством і створенням харчових запасів на зиму. Крім того, захист від низьких температур об'єктивно вимагала підвищеного споживання тваринних білків і жирів. За даними вчених, частка рослинної їжі в тропіках становила 60-80%, а в помірних широтах – всього 20-40% загального раціону. Використання смаженої та вареної їжі сприяло фізіологічним змінам предчеловека.

Вогонь зіграв роль енергетичного знаряддя праці в процесі антропогенезу, тобто перетворення предчеловека в “людини розумної”. У вогні розм'якшується ріг, плавилася смола, заострялось і тверднула мокре дерево. Навіть камінь руйнувався з допомогою цілеспрямованого впливу вогню.

Вогонь володів всіма ознаками знаряддя праці, розташованого між індивідом і предметами природи. Завдяки йому створювалися передумови для виділення “домашньої праці”, появи нових видів полювання, виготовлення знарядь праці з інших матеріалів.

З'явилася необхідність у догляді за вогнищем, освоєнні способів його розведення і використання для виробництва знарядь, їжі, створення комфорту.

Вогонь став важливою матеріальною передумовою формуючого праці, тобто підвищилася його продуктивність і тривалість, він міг протікати в більш комфортних умовах і т. п. Вогонь продовжував час життя, праці і дозвілля, розширив кругозір, збільшив час спілкування представників не тільки одного, а й різних поколінь.

Близько 250 тис. років тому пітекантроп поступився місце давньої різновиди “людини розумної” (homo sapiens) – неандертальцеві. Фізіологічно він уже мало відрізнявся від сучасної людини, хоча і був грубо складний, мав низький лоб і скошене підборіддя.

Близько 35-10 тисячоліть тому закінчилося танення льодовика і встановився клімат, близький до сучасного. Використання вогню для приготування їжі, подальший розвиток знарядь праці, перші спроби упорядкування відносин між статями істотно змінили фізичний тип людини. Саме до того часу завершився процес антропогенезу.

Люди, що змінили неандертальців 40 – 30 тис. років тому, вже не мали чорт, надавали їх попередникам декілька звіроподібний вигляд. Тоді ж, очевидно, в результаті пристосування до природного середовища сформувалися існують і понині європеоїдна, негроидная і монголоїдна раси.

Люди заселяли всі континенти, проникали в Австралію і Америку. Основним заняттям їх залишалася полювання. Широко використовувалися пастки, пастки, ями, ловчі огорожі, мережі. За допомогою гарпунів, мереж і примітивних риболовецькі гачки вони ловили рибу.

Зріс рівень виготовлення кам'яних знарядь: з'явилися різного роду скребки, наконечники, двосторонні рубила, ріжучі інструменти. Багато з них робилися з пластин правильної форми, які відділяли, “віджимали” від ядрищ призматичної форми.

Пластини різних розмірів піддавали додатковій обробці, притупляючи краю або знімаючи з допомогою кістяного або дерев'яного інструменту з поверхні тонкі лусочки. Найбільш придатним матеріалом для виготовлення знарядь був кремінь, часто зустрічається в природі.

Його ножеподібні пластини мали такі гострі краї, що ними можна було голитися. Використовували й інші легко розколюються, але тверді мінерали. Техніка виготовлення знарядь і зброї стала віртуозною. Вона дозволила розширити набір кам'яних знарядь і поліпшити їх якість.

З'явилися кам'яні зернотерки, товкачі для розтирання зерна, горіхів і коріння, вкладышевые знаряддя, крем'яні наконечники.

Подальший розвиток отримала обробка кістки. Вчені іноді називають кінець палеоліту “кістяним століттям”. Серед археологічних знахідок зустрічаються кинджали, наконечники списів, гарпуни, голки з вушком, шила тощо, зроблені з кістки тварин. Кістяні вироби прикрашали різьбою орнаментом або зображеннями тварин, що, як вважали, надавало їм особливу силу.

Всього сьогодні відомо близько 150 типів кам'яних і 20 типів кістяних знарядь палеолітичної епохи. Середній палеоліт відзначений переважанням шалашеобразных конструкцій наземного типу, що споруджувалися як у гротах і печерах, так і на відкритих майданчиках поблизу води.

В якості будівельного матеріалу використовували дерев'яні держаки (основа конструкції), шкури, гілки, бивні мамонта, ребра і щелепи китів. Як відзначаючи відомий чеський археолог Ян Елииек, більшість пам'яток раннього і середнього палеоліту “було виявлено на річкових терасах та в печерах.

Знахідки на відкритому просторі набагато більш рідкісні, хоча ми і знаємо наперед, що вже в той час людина вважаючи за краще селитися в оселях відкритого типу, йдучи у печери тільки в періоди різкого похолодання…

З життя сучасних відсталих народів, що населяють тропіки, відомо, що в посушливі періоди вони цілком задовольняються легкими куренями короткочасного характеру, що оберігають їх від жаркого вітру. Тільки в дощовий сезон вони шукають притулок від тропічних злив, заселяючи скельні навіси чи піднімаючи житло над поверхнею землі, щоб уникнути затоплення дощовими водами”.

Житло, як і вогонь, може бути тільки спільним, колективним засобом праці. В якості предмета праці створення житла передбачає високий рівень цілепокладання і творчих рішень, інтуїції та уяви, використання практично всього наявного набору знарядь праці, збирання, обробки дерева, кістки і каменю.

Знаряддя праці, вогонь і житло істотно змінили зв'язку індивіда з навколишнім середовищем, зовсім інші відносини народжувалися і між самими індивідами. Куп все більше ставав визначальним компонентом життєдіяльності, найважливішим стрижнем способу життя “перших” людей.

В період пізнього палеоліту на зміну первісному стаду прийшла родова громада, що об'єднувала людей одного роду. Вона мала колективну власність і вела господарство на основі вікового і статевого поділу праці, простої кооперації праці. Чоловіки займалися полюванням, рибальством, виготовленням знарядь, а жінки – збиранням, приготуванням їжі, підтриманням вогню, вихованням дітей.

Жінка в цей період відігравала провідну роль у господарстві. Вона й визначила першу сходинку родового ладу – матріархат, який тривав до появи металу. До виникнення парного шлюбу спорідненість встановлювалося по материнській лінії.

Наприкінці палеоліту сталася “зоологічна катастрофа”. Різко скоротилася чисельність великих ссавців, а деякі види повністю зникли. Це призвело до зменшення чисельності населення і стимулювало зміни в господарському житті.

Источник: https://studme.com.ua/141701208260/politekonomiya/doindustrialnaya_ekonomika.htm

Натуральне господарство

Натуральне господарство, його особливості та етапи розвитку

Хлібороби, що збирають урожай, якого ледь вистачає на їжу, становлять більшу частину незаможних людей планети. В той же час, методи ведення натурального господарства шкодять природі набагато менше ніж ті, що застосовуються в сучасному сільгоспвиробництві.

Чотирма основними видами натурального господарства є:

 • полювання і збирання,
 • кочове скотарство,
 • підсічно-вогневе
 • і деякі осілі форми землеробства.

Кожен вид відображає різні періоди розвитку людського суспільства.

Первісні люди жили переважно полюванням, риболовлею і збиранням. Вони вбивали тварин заради їх м'яса і збирали рослинну їжу: ягоди, фрукти, дикорослі зернові і коріння.

Близько 10-12 тисяч років тому розвиток сільського господарства різко змінив спосіб життя людини і відсунув полювання і збирання на другий план.

Більшість людей зайнялися землеробством і скотарством, навчившись культивувати рослини і приручати тварин. У місцевостях з достатньою кількістю опадів вирощували урожай. У більш посушливих розводили худобу.

Кількість мисливців і збирачів все зменшувалася, вони були витіснені на території, непридатні для будь-якої сільськогосподарської діяльності.

Тепер громади, які живуть полюванням і збиранням, практично зникли, хоча існують племена (наприклад, австралійських аборигенів, південноафриканських бушменів, центральноафриканських пігмеїв і індіанців південноамериканських тропічних лісів), які все ще ведуть подібний спосіб життя.

Для полювання і збирання потрібне вміння жити в повній гармонії з навколишнім середовищем. Таке глибоке розуміння природи дозволяє мисливцям і збирачам виживати в надзвичайно суворих регіонах. зараз вже ясно, що ми не можемо дозволити собі втратити ці унікальні знання.

Кочове скотарство

Полювання заклало основи кочового скотарства, і деякі його види залишилися близькі до мисливського промислу. Так, наприклад, стада оленів на півночі Канади, яких супроводжуються інуїтами, і їхніми європейськими побратимами, разом з якими кочують саамі, не можна вважати повністю одомашненими. Насправді це дикі тварини, які щорічно мігрують – з людьми чи без них.

Більшість кочівників розводять по-справжньому одомашнених тварин: велику рогату худобу, кіз, овець, а також верблюдів в Північній Африці і Південно-Західній Азії, лам в Андах Південної Америки і яків на гірських плато Центральної Азії.

Кочові скотарі зазвичай випасають своїх тварин на землях, непридатних під ріллю. Відчуваючи потребу в продуктах землеробства, вони змушені займатися обміном. Зрештою товарообмін зазвичай відіграє велику роль в кочовому способі життя.

Відомими кочовими тваринниками є: туареги в Сахарі, фулани з району Сахель Південної Сахари, арабомовні бедуїни Південно-Західної Азії та іранські бахтіари. Кочівники ніколи не подорожують безцільно і завжди змінюють стоянки у міру виснаження пасовищ і водних запасів. Зазвичай їх пересування прив'язані до часу року.

Туареги Південної Сахари з листопада по травень (посушливий сезон) зупиняються біля колодязів, випасаючи худобу на території радіусом до 30 км. Як тільки в червні починаються дощі, вони залишають стоянку, щоб пасовища відновилися, і кочують на величезних просторах, поки посуха не змусить повернутися на колишню стоянку.

Зникаючий спосіб життя

Безліч малих племен по всьому світу знаходяться на межі зникнення. До групи ризику входять і кочівники. Частково це пояснюється тим, що уряди прагнуть викорінити кочовий спосіб життя. Осіле населення легше контролювати, і воно платить податки.

Деякі уряди (наприклад, в Китаї, Монголії, в колишньому СРСР) примусово насаджували осілий спосіб життя. Такі методи виправдовувалися можливістю здобувати освіту, медичне обслуговування та інші блага цивілізації.

Ще одна загроза кочівництва полягає в зміні кліматичних умов, пов'язаних з такими екологічними факторами, як виснаження пасовищ і вирубка лісів.

Тривалі посухи в Сахелі у 1970–80-х роках і знищення флори перетворили колишній посушливий степ в пустелю. Загинули мільйони домашніх тварин.

В результаті туареги були змушені оселитися в нетрях міських околиць і користуватися допомогою гуманітарних організацій, а їхні діти – займатися жебрацтвом.

Підсічно-вогневе землеробство

Як тільки люди виявили, що певні види дикорослих їстівних рослин можна вирощувати у великих кількостях, вони почали шукати придатні для цього території.

Стали розчищати (зазвичай випалювати) лісові ділянки, а попіл служив їм як добриво. Але через рік-два родючість ґрунту знижувалася і врожайність падала. Необхідно було розчищати під ріллю нову ділянку.

Такий вид землеробства називається підсічно-вогневим.

На покинутих ділянках незабаром починали пробиватися лісові рослини, і родючість ґрунтів швидко відновлювалося. Таким чином, ділянки можна було використовувати знову. Там, де це ставало неможливим, землероби просто перебиралися в іншу частину лісу і обробляли нову ділянку.

Оскільки підсічно-вогневе землеробство часто поєднувалося з полюванням, рибальством і збиранням, воно вважається перехідною формою до осілого сільського господарства.

Підсічно-вогневий спосіб все ще широко використовується у тропічних лісах. Більшість людей, що ведуть такий спосіб життя, використовують примітивні інструменти – палиці-копалки і мотики. Луги непридатні для такого методу обробки землі. Тільки багатий гумусом (рослинним перегноєм) ґрунт в тіні дерев – досить родючий, щоб дати врожай без використання плуга.

Зараз приблизно 200 млн. людей залежать від даного виду землеробства, в їх розпорядженні знаходяться близько 3000 млн. га землі, при цьому одночасно задіяна лише п'ята частина площ.

Підсічно-вогневе землеробство в поєднанні з полюванням і збиранням вимагає залучення великих ділянок лісу для забезпечення їжею невеликої кількості людей. Лісові угіддя опинилися під загрозою – при різкому збільшенні населення за рахунок припливу безземельних селян оброблювані ділянки не встигають відновлюватися.

У тропічних лісах Південної Америки розчищені ділянки засіваються доти, поки не падає родючість ґрунту. Потім земля використовується під пасовища, поки повністю не виснажиться і не стане непридатною для будь-якого виду сільськогосподарської діяльності. Це відбувається через 20–30 років.

У Південній Бразилії виробники кави, які бажали швидко збагатитися, розчищали ліс і використовували ділянку кілька років поспіль, потім просувалися далі, відібравши у землі її родючість і залишивши за собою безплідні території з ярами і обгорілими пеньками. Багато індіанських племен, які жили в цих лісах і займалися землеробством, зараз знаходяться на межі вимирання.

Підсічно-вогневий метод іноді поєднується з осілим землеробством.

Селяни Південно-Східної Азії, наприклад, часто вирощують так званий низинний (мокрий) рис на обгороджених земляними валиками ділянках в низинах.

Одночасно з цим вони розчищають ділянки землі на лісистих схилах гір, де на сухих полях вирощують суходільний (сухий) рис разом з солодкою картоплею і бобовими, включаючи нут, квасолю і сочевицю.

Осіле землеробство

Осіле землеробство навіть на рівні натурального господарства вимагає більш складних методів обробки землі, ніж при підсічно-вогневому способі. Осілі землероби повинні тримати землю чистою від бур'янів і підтримувати родючість ґрунту, удобрюючи його і практикуючи сівозміну культур з одного поля на інше. Щоб не втратити урожай під час посухи, часто необхідне зрошення.

Очевидно, основною відмінністю між осілим і підсічно-вогневим землеробством є використання плуга. Оскільки плуг переорює землю набагато глибше, ніж ручні інструменти, немає необхідності використовувати всю наявну землю під засів. Деяким ділянкам можна дати відпочити, засіявши їх травою, яку пізніше переорюють плугом разом із землею для додаткового удобрення ґрунту.

Більшість гондів (група народностей в Центральній Індії) ведуть натуральне господарство. Вони орють поля ранньою весною, до приходу мусонних дощів.

Як тільки земля зволожується, селяни сіють зернові (маїс, просо і сорго), залишаючи при цьому великі ділянки для відпочинку. Згодом залишена земля використовується для озимих культур: бавовни, проса, бобових і пшениці.

Практично всі зернові йдуть в їжу, а частину врожаю бавовни або олійних культур – на продаж, щоб купити одяг та інші промислові товари.

Осіле землеробство на рівні натурального господарства можна зустріти в багатьох частинах світу. Основними регіонами є: високогір'я Центральної і Південної Америки, більша частина тропічної Африки, Індії та спекотні вологі райони Східної і Південно-Східної Азії.

У багатьох густонаселених районах тропічної Азії, таких як Бангладеш, значні території затоплюються під рисові поля, що дають два врожаї на рік. Така форма інтенсивного землеробства стала можливою завдяки трьом факторам: ґрунту, збагаченому відкладеннями алювію (річковий мул і пісок) під час повені; системі зрошувальних каналів і використанню гною.

Інтенсивне натуральне господарство також можливе і на підвищених ділянках, але вимагає великих зусиль. Щоб розбивати поля на схилах, не викликаючи ерозії, селянам доводиться будувати ряд плоских східчастих терас. У країнах з численним населенням, таких як Китай, Японія і Філіппіни, терасування неминуче, оскільки використовувати доводиться кожен клаптик землі.

Основними продуктами натурального господарства є зернові культури, але самі по собі вони складають занадто убогий раціон. З цієї причини багато селян тримають домашніх тварин: худобу, свиней, птицю. Крім того, вони вирощують фрукти та овочі.

Натуральне господарство: економічні чинники

Натуральне господарство не робить великого впливу на світові ринки. Урожай збирається для власної сім'ї, максимум – для місцевих жителів, тому більшість селянських сімей бідні.

Велика частина домашньої праці лягає на плечі жінок, вони змушені брати на себе ведення господарства, оскільки їхні чоловіки намагаються знайти оплачувану роботу в містах. У ключові моменти кожен бере посильну участь, від малих дітей до старих. В Африці жінки виконують від 60 до 80% всіх сільськогосподарських робіт, включаючи обробку власних полів і роботу на плантаціях.

У бідних районах Зімбабве більшість сільськогосподарських робіт виконують жінки, що ведуть господарство, в той час як їхні чоловіки шукають оплачувану роботу в містах.

Ведення натурального господарства повністю залежить від людської праці і часто надмірно виснажливе. У селянських поселеннях часто відсутні електрика, водопровід, каналізація, не кажучи вже про школу чи лікарню. Незважаючи на всі ці фактори, натуральне господарство залишається значимим з загальнолюдської точки зору, хоча б тому, що в ньому зайнята практично половина населення планети.

Натуральне господарство часто критикують за невисоку продуктивність праці з розрахунку на одну зайняту людину. Але з іншого боку, врожайність оброблюваної площі вельми висока. І що особливо важливо, цей тип господарства краще пристосований до місцевого середовища з точки зору екології, аніж більш технологічні види землеробства з використанням техніки і хімікатів.

Багато хліборобів оцінюють працю за ситістю своєї сім'ї та виплаченими боргами. У більшості з них немає коштів для вирощування нових високоврожайних сортів, виведених в результаті селекції, оскільки ці культури часто вимагають застосування дорогих добрив і пестицидів. Крім того, перехід на комерційні культури не відповідає основній меті селян – прогодувати свою сім'ю.

У деяких колишніх колоніях земля, що раніше належала європейцям, була передана місцевим селянам, багато з яких використовують частину площ під натуральне господарство, а також вирощують деякі комерційні культури, наприклад, каву або чай.

Селяни нерідко продають свої товари кооперативам, які займаються збутом сільгосппродукції.

Це поєднання натурального ведення господарства з виробництвом сільгосптоварів на продаж стало загальноприйнятим в Африці і є головним шляхом розвитку і зростання рівня життя населення.

Читайте також:

 • Лісове господарство
 • Мінеральні добрива
 • Органічні добрива

Коментарі:

 • Disqus

Источник: http://www.npblog.com.ua/index.php/ekonomika/naturalne-hospodarstvo.html

Тема 2. Світове господарство та особливості його розвитку

Натуральне господарство, його особливості та етапи розвитку

2.3. Суть та види економічних законівсвітового господарства.

Матеріали для самостійного вивчення.

2.4 Характеристика сучасноїорганізаційно-економічної структурисвітового господарства.

2.5 Світове господарство як зростаючасуперечлива цілісність

2.6 Створення Новогоміжнародного економічного порядку(НМЕП) – як концепція перебудовиміжнародних економічних відносин.

Вступ

Вивчення і аналіз міжнародних економічнихвідносин як науки і одночасно навчальноїдисципліни буде цілком логічно розпочатиз визначення її об'єкта і методудослідження! Цьому, власне, і присвячуєтьсяв запропонованому посібнику перша тема.

Наука про міжнародніекономічні відносини існує вже близько400 років. Вона бере початок із першихспроб з'ясувати зміст зовнішньої торгівлій потреби сформулювати концепціюефективної зовнішньоторгової політикидержави.

Упродовж чотирьох століть свого розвиткунаука про міжнародні економічні відносинизначно розширила спектр досліджень.Об'єктом її аналізу є система різноманітнихгосподарських (науково-технічних,виробничих, комерційних, валютно-фінансових,кредитних) зв'язків національнихекономік, які реалізуються черезміжнародний рух товарів, послуг, капіталу,робочої сили.

Вивчивши матеріали цієї теми, ви:

– будете знати, що лежить в основіформування міжнародної економіки;

– визначите місце дисципліни “міжнародніекономічні відносини” в системіекономічних дисциплін теоретичногоциклу;

– з'ясуєте, що є предметом вивчення даноїдисципліни;

– засвоїте суть і структуру міжнародногоподілу праці;

– ознайомитеся із загальними етапамирозвитку світової економіки.

Національний господарський комплекс України

Натуральне господарство, його особливості та етапи розвитку

Гілецький Й.P.

Географія України

Щоб зрозуміти особливості розвитку й географії господарства України, необхідно ознайомитися з цілим рядом нових для Вас понять. Цьому присвячена перша частина розділу. Інші параграфи, що входять до цього короткого розділу, ознайомлять Вас з історико-географічними передумовами становлення господарства країни, а також його сучасним станом і проблемами розвитку.

§ 9. Національний господарський комплекс

Питання для повторення

 1. Які Ви знаєте види господарської діяльності?
 2. Які з них характерні для Вашого краю?
 3. Що таке натуральне господарство?

Поняття господарства

Для забезпечення своїх потреб людина вступає у взаємодію з природою, виготовляючи і творячи матеріальні та духовні цінності і блага, тобто займається господарською діяльністю.

На ранніх етапах розвитку людського суспільства сформувалося так зване натуральне господарство, що передбачало виготовлення кожною людиною, сім'єю чи жителями населеного пункту всього необхідного для життя.

Пізніше, з виникненням і поглибленням поділу праці, почало формуватися товарне господарство, тобто продукція вироблялася вже не тільки для власного споживання, але й для обміну. Особливо великих темпів розвитку на території України товарне виробництво набрало в XVIII-XIX ст., почала формуватися ринкова економіка.

Це призвело до поглиблення географічного поділу та інтеграції праці між окремими територіями. Наслідком цих процесів стало формування національного господарства, яке в умовах міцної централізованої держави переростає у національний господарський комплекс.

На сучасному етапі Україна із своїм національним комплексом є складовою частиною світового господарства.

Тобто вона має економічні зв'язки з національними комплексами багатьох країн, обмінюючись з ними товарами, науковою інформацією, робочою силою тощо. Первинними ланками господарства є підприємства і установи.

Підприємства (заводи, фабрики, шахти) в основному виробляють певну продукцію, а установи (лікарні, вузи, театри) переважно надають різні послуги.

Отже, національний господарський комплекс (НГК) є поєднанням підприємств і установ у межах території країни, що задовольняють матеріальні й духовні потреби населення. За формою власності підприємства в Україні можуть бути: приватними, державними, колективними, у власності інших держав чи міжнародних організацій.

Галузева структура НГК

Господарський комплекс, як і будь-яка система, має певну структуру, що передбачає наявність складових частин і зв'язків між ними. Головними складовими частинами його є дві сфери. У першій з них — виробничій сфері — безпосередньо створюються матеріальні блага. Сфера послуг (невиробнича сфера) в основному надає послуги населенню.

Сфери в свою чергу поділяються на галузі (сектори) національного господарства (господарського комплексу), під якими розуміють сукупність підприємств і установ, що задовольняють однорідні потреби суспільства (промисловість — у промисловій продукції, транспорт — у переміщенні вантажів і населення, освіта — у здобутті загальної і професійної освіти тощо).

Основними галузями, що входять до виробничої сфери, є промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, а також транспорт і зв'язок, що обслуговують виробництво, торгівля й громадське харчування, заготівля, збут, матеріально-технічне постачання.

До сфери послуг належить житлово-комунальне господарство і побутове обслуговування, транспорт і зв'язок, що обслуговують населення, а також освіта, культура і мистецтво, охорона здоров'я, фізична культура й соціальне забезпечення, наука й наукове обслуговування, фінансування, кредитування та страхування, апарат управління та безпеки.

Обидві сфери і окремі галузі тісно взаємопов'язані між собою, впливають одна на одну, формуючи галузеву структуру НГК (рис. 11).

Так, для промисловості потрібні кваліфіковані спеціалісти, яких готують заклади освіти, наукові розробки науково-дослідних інститутів. У свою чергу, ці установи не можуть обійтися без певного навчального, дослідницького обладнання, техніки, що їх випускають промислові підприємства.

Наука в сучасний період стала займати особливе місце у структурі НГК, сильно впливаючи на вдосконалення і розвиток виробництва.

Рис. 11. Галузевий склад національного господарського комплексу.

Двома найважливішими галузями, що визначають розвиток національного комплексу країни, є промисловість та сільське господарство.

За співвідношенням вартості виробленої продукції та частки зайнятого населення у них визначають тип господарського комплексу, який може бути промисловим, промислово-аграрним, аграрно-промисловим чи аграрним.

Для промислового типу НГК характерне різке переважання промислового виробництва над сільськогосподарським, тоді як у аграрному провідним є сільське господарство, яке часто слабо розвинуте, але промисловості практично немає взагалі. Два інші типи проміжні між першим і останнім.

Галузі (сектори) господарства також поділяються на окремі галузі. У промисловому виробництві виділяють десять основних галузей промисловості: паливну, електроенергетику, чорну металургію, кольорову металургію, машинобудування, хімічну, лісову, промисловість будівельних матеріалів, легку та харчову. У сільському господарстві є дві галузі: рослинництво й тваринництво.

Міжгалузеві комплекси та інфраструктура

З розвитком науково-технічного прогресу посилюються, розширюються і поглиблюються зв'язки між галузями, ускладнюються за рахунок виникнення великої кількості нових виробництв і підгалузей сектори національного господарства, особливо промисловість.

Ці процеси призвели до формування міжгалузевих комплексів (МГК), тобто поєднання галузей між якими сформувалися стійкі й тісні зв'язки.

Основними міжгалузевими комплексами виробничої сфери є паливно-енергетичний, металургійний, машинобудівний, хіміко-індустрі-альний, лісовиробничий, комплекс легкої промисловості, агропромисловий, транспортний та будівельно-індустріальний комплекси (рис. 12).

Забезпечується взаємодія між основними складовими МГК, економіки в цілому, підприємствами й установами, які належать до інфраструктури. Під інфраструктурою розуміють сукупність галузей господарського комплексу, що обслуговують основні галузі виробничої й невиробничої сфер, та безпосередньо людину.

Вони надають послуги для здійснення необхідних виробничих, економічних, організаційних зв'язків між складовими частинами господарства, забезпечують умови життя населення. Свою інфраструктуру має кожен сектор економіки, а окремі її об'єкти є практично на кожному підприємстві чи в установі.

Рис. 12. Основні виробничі сектори, галузі та міжгалузеві комплекси

Частина галузей інфраструктури, що надає послуги виробничого характеру, тобто забезпечує зв 'язки у виробничій сфері економіки, називається виробничою інфраструктурою. До неї відносять вантажний транспорт, матеріально-технічне постачання, інженерні комунікації (електро-, водо-, газо-, теплопостачання), очисні споруди тощо.

На відміну від виробничої інфраструктури, що обслуговує виробництво, підприємства і установи сфери послуг, торгівлі і громадського харчування надають послуги безпосередньо населенню, а тому утворюють соціальну інфраструктуру.

За значенням у житті суспільства, її можна поділити на дві важливі групи галузей. Перша задовольняє духовні й фізичні потреби населення й охоплює освіту, культуру, охорону здоров'я та фізичну культуру, туризм і відпочинок.

До другої групи галузей можна віднести житлово-комунальне господарство,побутове обслуговування, пасажирський транспорт, зв'язок, торгівлю й громадське харчування, апарат управління й безпеки, кредитування та страхування і т. ін., які покликані забезпечувати матеріальні умови життя населення.

Тісніше взаємопов'язані галузі соціальної інфраструктури утворюють міжгалузеві комплекси: культурно-освітній, науковий, рекреаційний, соціально-побутовий, ринкової інфраструктури.

Питання для закріплення знань

 1. Що таке господарська діяльність і національний господарський комплекс ?
 2. Які дві сфери виділяються в НГК?
 3. Що таке галузь господарства?
 4. Які галузі й міжгалузеві комплекси входять до виробничої сфери?
 5. Що таке інфраструктура взагалі, виробнича й соціальна зокрема?
 6. Які міжгалузеві комплекси формуються з галузей соціальної інфраструктури?

Практичне завдання

 1. Нарисуйте у зошитах схему взаємозв'язків між двома основними галузями виробничої й невиробничої сфер.

Ви можете скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, таблицями, схемами, формулами) одним файлом у форматі MS Office Word (.doc). Вони гарно оформлені та чітко структуровані.

Для того, щоб скачати книжку Гілецький Й.P. Географія України скористайтесь одним зі способів:

Це значно дешевше, аніж копіювати її на ксероксі, не кажучи вже про додаткові витрати на транспорт в бібліотеку та з неї.

Книжки на сайті взяті з відкритих джерел інтернету. Усі права на них належать їхнім авторам. Всі книжки представлені на сайті служать виключно для ознайомлення. Скачуючи їх, Ви зобовязуєтесь видалити їх впродовж 3 днів. Якщо Ви вважаєте, що сайт порушує Ваші права, то можете подати скаргу, написавши листа за адресою admin@geoknigi.com і ми видалимо відповідні матеріали.

Источник: https://geoknigi.com/book_view.php?id=398

ovdmitjb

Add comment