Kievuz

ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОВНС

Дбн а.2.2-1-2003 с.4

ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОВНС

виникнення у навколишньому середовищінебезпечних ендогенних і екзогеннихгеологічних процесів та інших явищ(забруднення, заростання водоймищ тощо);

-дотримання екологічних,санітарно-епідеміологічних,інженерно-технічних і міс­цевихфункціонально-планувальних обмежень;

-ефективність запропонованихресурсозберігаючих, захисних,відновлювальних, компенсаційних іохоронних заходів.

2 Структура і склад розділу овнс

2.

1 РозділОВНС повинен містити такі підрозділи:

– підставидля проведення ОВНС;

-фізико-географічні особливості районуі майданчика (траси) будівництва об'єктапроектування;

– загальнахарактеристика об'єкта проектування;

– оцінкавпливів планованої діяльності нанавколишнє природне середовище;

– оцінкавпливів планованої діяльності нанавколишнє соціальне середовище;

– оцінкавпливів планованої діяльності нанавколишнє техногенне середовище;

-комплексні заходи щодо забезпеченнянормативного стану навколишньогосере­довища і його безпеки;

– оцінкавпливів на навколишнє середовище підчас будівництва;

– Заявапро екологічні наслідки діяльності.

Підстави для проведення овнс

2.

2 Доскладу матеріалів підрозділу включають:

– відомостіпро документи, що є підставою длярозроблення матеріалів ОВНС у складіінвестиційної програми чи проектубудівництва;

– перелікджерел потенційного впливу планованоїдіяльності на навколишнє сере­довищез урахуванням її альтернативнихваріантів;

– стислухарактеристику видів впливів планованоїдіяльності на навколишнє сере­довищета їх перелік, визначений у “Заявіпро наміри” або на інших етапахвиконання ОВНС;

– перелікекологічних, санітарно-епідеміологічних,протипожежних і містобудівних обмежень;

– даніщодо ставлення громадськості та іншихзацікавлених сторін до планованоїдіяльності і пов'язаних з нею проблем,що вимагають вирішення;

– переліквикористаних нормативно-методичнихдокументів;

– описметодів прогнозування динаміки показниківнавколишнього середовища і обґрунтуваннярозрахункових періодів прогнозу;

– даніпро структурні підрозділи виконавцята перелік субпідрядних організацій іфахівців, котрі виконували ОВНС (якщоне наводилися у вступі);

– перелікта стислий аналіз попередніх погодженьі експертиз, включаючи і гро­мадськуекспертизу (якщо вона проводилась);

– перелікджерел інформації, використаних прирозробленні матеріалів ОВНС.

Фізико-географічні особливості району і майданчика (траси) розміщення об'єкта проектування

2.

3Підрозділ має містити стислий описфізико-географічних умов, рельєфуміс­цевості, дані про наявністьоб'єктів природно-заповідного фонду,узагальнену харак­теристику флори іфауни в обсязі, необхідному дляекологічних, санітарно-епіде­міологічних,соціальних і економічних оцінок нарегіональному і місцевому рівнях,характеристику розподілу всіх негативнихфакторів у зоні впливів планованоїдіяль­ності, а також відповіднікартографічні матеріали, ситуаційнісхеми та ін.

Дбн а.2.2- 1-2003 с.5 загальна характеристика об'єкта проектування

2.

4 Доскладу матеріалів підрозділу включаються:

– загальнахарактеристика планованої діяльностіта її альтернативи;

-відповідність планованої діяльностімістобудівній документації;

– наявністьпозитивних екологічних,санітарно-епідеміологічних, соціальнихі еко­номічних аспектів реалізаціїпланованої діяльності.

2.5 Стислахарактеристика планованої діяльностімістить:

– розглядваріантів розміщення планованоїдіяльності (утому числі альтернатививідмови від діяльності), а також варіантівтехнологічних процесів, якщо вонипе­редбачаються завданням напроектування;

– даніпро розміри будівельних майданчиків,площі зайнятих земельних угідь;

– короткухарактеристику виробництва, класи йогонебезпеки і продукції, що ви­робляється;

– даніпро сировинні, земельні, водні, енергетичніта інші використовувані ресурси;

– опистехнологічного процесу планованоїдіяльності з зазначенням усіх чинниківвпливу на навколишнє середовище ітехнічних рішень, спрямованих на усуненнячи зменшення шкідливих викидів, скидів,витоків, випромінювань у навколишнєсере­довище, у порівнянні з найкращимивітчизняними і закордонними аналогами;

– описінженерних мереж і комунікацій, схемзбору, очищення і видалення шкід­ливихречовин;

– проектнідані про розрахункові обсяги усіх видівгазоподібних, рідких, твердих відходіввиробництва і твердих побутових відходів,а також проектні рішення щодо екологічноїта санітарної безпеки утилізації чидеструкції як на об'єкті,що проектується, так і при передачі їхна інші підприємства для подальшоговикористання та обробки;

– оцінкуможливості виникнення та розвиткуаварійних ситуацій;

– перелікі характеристику потенційних джерелвпливу на навколишнє середовище;

– перелікпотенційних об'єктів впливів і можливімежі зони впливу на періоди будівництвата експлуатації об'єкта планованоїдіяльності.

2.6 Джерелавпливів на навколишнє середовищевказуються на генплані та си­туаційнихсхемах.

Источник: https://StudFiles.net/preview/5432871/page:4/

Послуги з розробки проекту ОВНС, проведення ОВНС

ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОВНС

Компанія «ЕкоЕксперт» пропонує розробку і узгодження розділу проекту «Оцінка впливу на навколишнє середовище» (ОВНС) для проектованих і діючих об'єктів в Москві, Московській області і на всій території РФ.

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) – це комплекс заходів, який передбачає:

  • оцінку характеру впливу господарського об'єкта на навколишнє середовище і здоров'я людей;
  • оцінку інтенсивності цього впливу;
  • визначення ступеня небезпеки даного впливу для навколишнього середовища і здоров'я людей.

У більшості випадків в рамках розділу ОВНС розраховується: прямий і непрямий вплив на атмосферне повітря, природу, поверхневі і підземні води; шум і утворення відходів. У більш складних випадках склад ОВНС визначається специфікою об'єкта.

Розробка та узгодження ОВНС: вимоги

Вимоги по підготовці ОВНС в більшості випадків пред'являються по наступному колу підстав:

ОВНС для великих промислових об'єктів: ТЕЦ, ГЕС і АЕС потрібні в рідкісних випадках. Найбільш часто до нас звертаються, коли потрібно зробити проект ОВНС з екологічною експертизою, а також в тих випадках, коли на проектоване виробнича будівля не видають дозвіл на будівництво. а певні інвестиції в будівництво вже зроблені.

Рекомендуємо звернутися до нас за уточненням, чи потрібно вам замовити ОВНС з урахуванням всіх обставин вашої ситуації.

Інформацію про те, які ОВНС ми розробляли, ви можете знайти в розділі «Виконані роботи».

Правила проведення ОВНС: процедура ОВНС

Необхідно розуміти, що ОВНС – це не моніторинг вже завданої шкоди на полігоні будівництва, для виявлення шкідливих факторів не використовуються технічні методи. Розробка ОВНС об'єктивно потрібна для того, щоб запобігти негативний вплив господарського об'єкта на навколишнє середовище, життя і здоров'я людей. Мало того, у кожного замовника є і суб'єктивна мета.

Потрібно довести громадськості, що об'єкт насправді не заподіє шкоди. надати наукові обґрунтування, що він не змінить становище навколишнього середовища в гіршу сторону. Крім того, хочеться, щоб процедура пройшла якомога швидше і виключно без проблем.

Розробка розділу ОВНС складається з наступних важливих етапів:

Овнс та екологічна експертиза (гее)

Після того як виконано оцінку впливу на навколишнє середовище, повинен бути проведений контроль з боку державних органів. Контролюють ОВНС під час експертизи по екології.

Створюється комісія державної екологічної експертизи, яка розглядає матеріали ОВНС, вихідні дані Замовника, екологічні дослідження.

Компетентні органи повинні встановити правильність проведення процедури на всіх етапах і її відповідність нормативним актам.

В м Москві держекоекспертизи проводиться в Департаменті природокористування і охорони навколишнього середовища, в Московській області – в Мінекології М.О. федеральна екологічна експертиза здійснюється Росприроднагляду.

У разі необхідності на цій стадії наша компанія проводить узгодження ОВНС у всіх необхідних інстанціях.

Проект ОВНС, Держбудекспертиза, дозвіл на будівництво

Згідно містобудівній кодексу, Держбудекспертиза не проводиться щодо проектної документації на виробничі двоповерхові будівлі площею менше 1500 квадратних метрів.

При цьому, зазначеним будівлям санітарно-захисна зона повинна бути встановлена ​​по межі будівлі або ділянки, або не турбуватися зовсім.

Тому буває так – забудовник або інвестор направляє документи в Госстройнадзор із заявою про видачу дозволу на будівництво і розраховує на те, що процес узгодження буде коротким.

Держорган дає відповідь, що потрібно або пройти держбудекспертизи, або, як приклад, надати доказ, що об'єкту забудовника не потрібно санітарно-захисна зона (СЗЗ) або що СЗЗ скорочена по межі земельної ділянки.

Якщо об'єкт дійсно незначний (п'ятого класу небезпеки за класифікацією СанПин 2.2.1 / 2.1.1.1200-03), то для нього розробляється розділ проекту ОВНС, що обгрунтовує розмір СЗЗ по межах земельної ділянки або будівлі.

У будь-якому випадку, ми можемо вам допомогти.

Після розробки проекту ОВНС та подачі його в складі документації для отримання дозволу на будівництво, подальших проблем у наших Замовників не виникає.

вартість ОВНС

Зразкові межі цін на ОВНС ви можете знайти в розділі «Ціни».

Ви можете також залишити заявку на безкоштовну консультацію з експертом-екологом, заповнивши форму нижче.

Розшифровка основних понять і скорочень, з якими ви можете зустрітися при вивченні теми ОВНС:

ПМ ООС – перелік заходів з охорони навколишнього середовища;

ПДС – проект нормативів допустимих скидів;

ПНООЛР – проект нормативів утворення відходів і лімітів на їх розміщення.

Схожі статті

Источник: http://jak.bono.odessa.ua/articles/poslugi-z-rozrobki-proektu-ovns-provedennja-ovns.php

ovdmitjb

Add comment