Kievuz

ПОНЯТИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА РЕФЕРАТ

Понятие прав и свобод человека — реферат

ПОНЯТИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА РЕФЕРАТ

 • разрешение деятельности партий (ст.37) “Утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняються.
    Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань.
    Не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.
    Заборона діяльності об'єднань громадян здійснюється лише в судовому порядку”.
 • право принятия участия в управлении государством (ст.38) “Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
    Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування”.
 • право митингов, собраний (ст.39) “Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.
     Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей”.
 • право обращений в органы власти (ст.40) “Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк”.

    Социальные права — это возможности личности в сфере производства и распределения материальных благ.

 • право на отдых (ст.45) “Кожен, хто працює, має право на відпочинок.
    Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час.
    Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються законом”.
 • социальную защиту (ст.46) “Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
    Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.
    Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом”.
 • жилплощадь (ст.47) “Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.
    Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.
    Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду”.
 • достойный жизненный уровень (ст.48) “Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло”.
 • охрану здоровья, медицинскую помощь и страхование (ст.49,50) “Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
    Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
    Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена.
    Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
    Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя.
    Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.
    Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена”.
 • на семейную жизнь (ст.51, 52) “Шлюб грунтується на вільній згоді жінки і чоловіка.
    Кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї.
    Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття.
    Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.
    Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою.
    Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.
    Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом.
    Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей”.

    Гарантии основных прав

 1. Институциональные. Конституционные основы такие как принцип социального государства (ст.1), суверенитет (ст.2), гуманистическое основание государства (ст.3), разделение ветвей власти (ст.6), местное самоуправление (ст.

  7), ограничение государственного вмешательства (политическое многообразие отсутствие идеологии и цензуры (ст.15), сохранение генофонда (ст.16), защита суверенитета и целостности, экономической и информационной безопасности, вооруженные силы не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан (ст.17).

 2. Организационные. Судовая система (ст.124), орган конституционной юрисдикции (ст.147), омбудсман1 (ст.101), прокуратура (ст.121), система правоохранительных органов, президент (ст.102).
 3. Процессуальные. Верховенство закона Украины, публичность законодательных актов (ст. 57), закон обратной силы не имеет (ст.

  58), судовое рассмотрение жалоб (ст.8, 55, 124), правовая помощь (ст.59), свобода от выполнения явно преступных приказов (ст.60, 61), презумпция невиновности (ст.62), свобода от дачи показаний против родственников (ст.63), возмещение ущерба (ст.56).

 4. Стандарты жизни. (ст.48), пенсия (ст.46), социальная защита (ст.

  47), медицинская помощь (ст.49), информационное обеспечение (ст.50), образование (ст.53), право на труд (ст.36, 42, 43, 46).

    Система защиты основных прав

 1. Судовая защита. Общая юрисдикция (ст.8, 124), конституционный суд (ст.150, ст.43 “Закона о Конституционном суде”), парламентская защита через омбудсмана и комитеты, прокурорская защита (ст.121, §9 переходного положения Конституции Украины), международно- правовая защита (ст.55) в соответствии с ст.

  26 Европейской конвенции прав человека.

 2. Политико- правовая защита. Защита прав через обращение в суды, Верховную Раду, международные суды или любым другим законным способом (ст.55).

 

 1. Конспект  лекций по “Теории Сравнительного Конституционного Права”, П.Ф. Мартыненко, 1998.

 2. Общая теория прав. Е.А. Лукашева, М., 1996.
 3. Теория государства и права. М.Н. Марченко, М., 1997.
 4. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия. Д. Гомьен, Д. Харрис, Л. Зевак, М., 1998.

                                  

    Copyright © by Alexander Khara

    2:465/164@FidoNet

    niten@xoommail.com

Источник: http://student.zoomru.ru/grajdan/ponyatie-prav-i-svobod-cheloveka/75194.614958.s3.html

Права и свободы человека и гражданина

ПОНЯТИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА РЕФЕРАТ


2

МИНЕСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дальневосточный государственный унивеститет

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

Права и свободы человека и гражданина

              Студента группа 12-581-07

              Багиров Р.Б.

Научный руководитель:                     Заведующий кафедрой государственного

кандидат юридических наук,             и административного права:             

профессор                                               доктор юридических наук, профессор

Романовская  В.Б. _____________            Князев С.Д. __________________             

Декан государственно-правового

                                        факультета       ЮИ             ДВГУ

Шеховцов В.А. _________________

Владивосток

2002

План:

                                                                                                                                                         Стр.

Введение………………………………………………………………………… 3

Глава 1. Природа и сущность прав и свобод человека и гражданина.

1.1.              Понятие прав и свобод человека и гражданина………………………. 5

1.2.              Права человека и права гражданина………………………………….. 17

1.3.              Конституционное регулирование прав и свобод человека и гражданина……………………………………………………………………………………… 25

Глава 2. Классификация прав и свобод………………………………………28

2.1.              Личные (гражданские) права и свободы……………………………….. 33

2.2.              Политические права…………………………………………………… 43

2.3.              Социально-экономические права…………………………………….. 53

Глава 3. Гарантии прав и свобод человека и гражданина.

3.1.              Понятие и виды механизмов защиты прав человека………………… 63

3.2.              Конституционные гарантии правосудия…………………………….. 76

Заключение…………………………………………………………………… 82 Список использованной литературы……………………………………………… 84

Введение

Господство права, плюрализм и права человека суть нерасторжимые слагаемые демократии. Не может быть демократии в отсутствие уважения к правам человека. И, наоборот, утверждение демократии создает условия для объединения прав человека.

«Отстаивая ценность человеческой личности, государство и гражданское общество закладывают тем самым надежный фундамент политической стабильности, социального консенсуса и динамичного развития»[1]. Через каждую отдельную личность, ее права и свободы они ограждают себя от опасностей злоупотребления властью.

Права человека включаются в систему сдержек и противовесов, только не между отдельными ветвями власти, а в отношении государственной власти как таковой.

История показывает, что каждому поколению нужно вновь и вновь защищать права человека, что человечеству еще незнакома ситуация, при которой не требуется усилий для под­держания и защиты прав и свобод человека. Каждое поколение отве­чает на вечный вызов истории, связанный с отстаиванием такой вели­кой ценности, как свобода и права человека.

Сегодня основным делом народов всех стран и международных организаций, а также каждого конкретного человека является защита прав и свободам человека. Именно при демократическом строе можно наиболее полно гарантировать права и свободы человека.

  Учитывая то, что «права и свободы личности – это общее достижение человеческой цивилизации»[2], утверждение и развитие демократии – «мощное оружие в руках народов в их борьбе за мир, взаимопонимание и сотрудничество в целях развития и общественного прогресса нашей цивилизации»[3].

С уходом идеологических противоречий времен «холодной войны» разногласия в области прав человека во все большей мере «определяются теперь, с одной стороны, различным уровнем развития социально-экономического и политического развития общества, с другой – и это главное – национальными интересами группы или отдельных государств»[4].

Тем не менее, должен существовать определенный минимум прав и свобод, ниже которого опускаться не может ни государство, ни его органы и отдельные личности. Но если с отдельной личностью дело обстоит проще – человек привлекается к ответственности, самой суровой из которых является уголовная, то сложнее обстоит дело с государством.

Как и каким образом привлечь государство к  ответственности, если оно посягает на права и свободы человека. В данной работе мы не будем затрагивать этот вопрос, более того, ответа на него не существует. Скажем только, что решение вопроса необходимо вести мирными средствами.

Сегодняшняя же обстановка в мире, в самом центре Европе показывает, что пока что даже жизнь человека порой зависит от прихоти отдельных политиков.

Тем не менее, международным сообществом принимаются меры к всестороннему обеспечению прав и соблюдению свобод человека.

В данной работе мы дадим понятие прав и свобод человека, рассмотрим основные документы, в которых закреплены основы прав и свобод. Основное же внимание в работе уделено изучению отдельных видов прав человека и гражданина, а также механизмам реализации обеспечения и соблюдения прав и свобод человека.

Естественно основное наше внимание мы уделим изучению действующего законодательства. При написании работы использованы нормативные материалы, как международные, так и российские. Также использованы работы российских и зарубежных авторов, в которых в той или иной мере затрагиваются поднимаемые нами вопросы.

Глава 1. Природа и сущность прав и свобод человека и гражданина.

1.1.              Понятие прав и свобод человека и гражданина

Вопрос о правах человека и гражданина является составной час­тью проблемы фактического положения личности в обществе и го­сударстве.

«Этимологически и по существу близки понятия «правовое положение» и «правовой статус» личности, в которых отражаются все основные стороны юридического бытия индивидов: их потреб­ности, интересы, мотивы, трудовая, общественная, политическая и другая деятельность, все виды взаимоотношений друг с другом и с государством» [5].

Давая понятие правам и свободам, следует отметить, что право – это свободы или возможности поведения. Институт прав и свобод является центральным в кон­ституционном праве. Он закрепляет свободу народа и каж­дого человека от произвола государственной власти. Это – сердцевина конституционного строя.

Право – система общеобязательных, установленных в законе норм, принципов и нормативных установок, выражающих меру свободы и ответственности в обществе выступающее регулятором общественных отношений.

Философской основой этого института является учение о свободе как о естественном состоянии человека и высшей ценности после самой жизни.

Люди начали осознавать эти истины на заре создания человеческого общества, но потре­бовались века для того, чтобы сложились ясные представле­ния о содержании свободы и ее соотношении с государством.

Определим поэтому сначала, что есть такое свобода?

«Свободы (Freedoms) — права индивидов и наро­дов, исконно от природы присущие, а не дарованные государством, которое не может регулировать их, вмеши­ваться в них, а лишь обязано воспринимать их как дан­ность и констатировать существование их вне своей воли и власти и защищать их»[6].

При всей своей многогранности и сложной детермини­рованности современное конституционно-правовое учение о свободе может быть кратко выражено в следующих ос­новных постулатах:

1)              все люди свободны от рождения и никто не вправе отчуждать их естественные права. Обеспечение и охрана этих прав — главное назначение государства;

2)              свобода состоит в возможности делать все, что не приносит вреда другому. Свобода человека, следовательно, не может быть-абсолютной, она ограничена таким же состо­янием других людей. Равенство возможностей для всех — основа свободы;

3)              границы свободы могут быть определены только за­коном, который есть мера свободы. Свобода и правопорядок не антагонисты, если закон демократический. Следователь­но, все, что не запрещено, то дозволено;

4)              часть дозволенного определяется через права челове­ка. Закрепление прав необходимо для того, чтобы помочь человеку осознать свои возможности, но ни один набор прав не исчерпывает содержания свободы;

5)              ограничение прав возможно исключительно с целью способствовать общему благосостоянию в демократическом обществе [7].

Свободы пришли в между­народное право из государственного, национального пра­ва и, закрепившись в нем, стали общеобязательным международным стандартом. Начи­ная с Устава ООН (1945 г.

) в международно-правовых актах в области защиты прав человека утвердилась двуединая формула «права человека и основные свобо­ды».

Всеобщая декларация прав человека заявила, что «каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами», закрепленными в ней (ст. 2).

Свободы индивида, как «естественные и неотчуж­даемые права человека», стали развернуто закрепляться со времен американской и французской революций XVIII в. Конституция США (Билль о правах) 1776 г.

, принятая в штате Виргиния, к таким «неотъемлемым правам, от которых они (индивиды) не могут отречься, вступая в общество, и которых они не могут лишить свое потомство», отнесла такие свободы, как: право на жизнь, свобода приобретать естественность и владеть ею, свобода «стремиться к достижению сча­стья» и пользоваться им, свобода добиваться безопас­ности и пользоваться ею» (ст. 1)[8]. Французская Декла­рация прав человека и гражданина 1789 г. записала следующие «естественные и неотчуждаемые права че­ловека»: свобода, собственность, безопасность и сопро­тивление гнету (п. 2). Тогда же был сформулирован единственный предел свободам: «необходимость обеспе­чить за другими членами общества пользование теми же правами» (п. 4)[9].

Со временем число признаваемых свобод индивидов расширялось. Стало принятым подразделять их на лич­ные (неприкосновенность личности, жилища, тайна переписки, телефонных переговоров, свобода совести, убеждений, мысли и др.) и политические (свобода слова, печати, собраний, митингов, демонстраций и др.).

Свободы народов, как естественные и неотъемлемые права, в основном стали признаваться значительно позже свобод индивидов. Однако уже конституционные акты XVIII в.

записали основную свободу народа — быть хозяином своей судьбы, признав верховенство его суве­ренитета над любым другим. Виргинская конституция провозгласила, что «всякая власть покоится в народе и, следовательно, исходит от него» (ст. II).

Декларация прав человека и гражданина подтвердила, что «основа всякого суверенитета по самому существу своему поко­ится в народе» (п. 3).

В международном праве свободы как индивидов, так и народов стали признаваться практически одновремен­но — с принятием Устава ООН.

«Право на самоопределение народов (#M12291 820002089#S#M12291 820002134наций#S) – это понятие (в большей мере науки #M12291 820001652конституционного#S, а не международного права), – означающее право #M12291 820002089народов#S (#M12291 820002134наций#S) определять форму своего государственного существования, будь то в составе др. государства или в виде отдельного государства»[10]. При этом, в отличие от свобод индивидов, такие свободы народов, как право на самоопределение и свобода распоряжаться своими естественными богатствами и ресурсами, не пришли в международное право из сферы национального права, а непосредственно стали результатом политического взаимодействия и международного правотворчества госу­дарств на глобальном уровне.

Основными международно-правовыми источниками признания свобод индивидов и народов являются Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, Международ­ный пакт об экономических и социальных и культурных правах, Меж­дународный пакт о гражданских и политических правах, а принцип всеобщего уважения прав человека и основных свобод для всех без различия расы, пола, языка и религии – один из основных принципов современного международного права.

Свободы, таким образом, есть свободы индивида, который имеет личные и политические свободы, и свободы народов, которые по содержанию можно также определить как политические свободы.

Термин «свобода» употребляется в двух значениях, хотя и неразрывно связанных. В общем смысле он обозначает состояние народа и отдельного человека, которое харак­теризуется возможностью действовать по своему усмотре­нию.

Этот термин в Конституции выполняет роль основопо­лагающего философского принципа, который реализуется через весь комплекс конституционно-правовых норм. Иное дело — свобода как субъективная возможность совершать или не совершать какие-то действия (например, свобода совести, свобода слова и др.

) В этом смысле термин «сво­бода» по существу тождествен термину «субъективное пра­во», а различие объясняется только тем, что такая юри­дическая лексика сложилась исторически.

Но нельзя не учитывать, что свобода в субъективном смысле (как субъек­тивные права) является юридической формой реализации свободы народа и отдельного человека в общем, философ­ском смысле этого слова.

Источник: http://yaneuch.ru/cat_85/prava-i-svobody-cheloveka-i/38066.1257792.page1.html

ovdmitjb

Add comment