Kievuz

Реферат на тему Нервова система

Нервова система (Нервная система)

Реферат на тему Нервова система

Міністерствоосвіти України

Львівськийдержавнийуніверситетімені І.Франка

ФакультетПедагогічнийколедж

ЛЕКЦІЯ

на тему:«НЕРВОВА СИСТЕМА»

Виконаласт. гр.

ЗадорожнаЗ.В.

Львів, 2001

ПЛАН

 1. Еволюція нервової системи

а) загальнийплан будовиі функцій нервовоїсистеми;

б) основнаформа діяльностінервової системи.

а) вища нервовадіяльність;

б) вища нервовадіяльністьлюдини.

 1. Класифікація нервової системи.

 2. Нейронна теорія будови нервової системи.

 3. Рефлекторна теорія діяльності нервової системи.

 1. Еволюція нервової системи

Нервовасистема відіграєнайважливішуроль у регуляціїфункцій організму.Вона узгоджуєфункціонуванняклітин, тканин,органів тасистем, що дозволяєорганізму діятияк єдине ціле,забезпечуєвзаємозв’язокорганізму знавколишнімсередовищем.

У цілому функціїнервовоїсистеми полягаютьв інтеграціїцілісногоорганізму(включаючикоординаціюта регуляціюфункцій усіхйого органів)та доцільнійреакції назовнішні впливи.До її складувходять нерви,нервові вузлита сплетіння,головний таспиннний мозок,а також органичуття.

Структурноюодиницею нервовоїсистеми є нервоваклітина – нейрон,що складаєтьсяз тіла, кількохкоротких відростків(дендрити) таодного довгого(аксон). За структуроюі функціямирозрізняютьтри типи нейронів:рецепторні(або чутливі),вставні, рухові.

Упершенервова системаз’являєтьсяу примітивнихбагатоклітиннихтварин (кишковопорожнинні).Зірчасті нейрони,зв’язані одинз одним відростками,рівномірнорозподіленів зовнішньому(ектодермальному)шарі, утворюютьтак званийдифузний типнервової системи.

З підвищеннямрівня організаціїу філогенезітварин відбуваласяконцентраціянейронів упевних частинахтіла, звичайнобіля спеціалізованихорганів чуття,головним чиному передньомукінці тіла.

Першим етапомцього процесустало формуваннясистеми поздовжніхнервових стовбурівабо тяжів, вяких розміщуютьсятіла нейронівта деякі їхвідростки. Іншівідросткинейронів утворюютькільцеві перемички,що зв’язуютьнервові стовбуриодин з одним,і нерви, що відходятьдо різних органів.

У переднійчастині тілатварин поздовжнінервові стовбуризв’язані міжсобою навкологлотковимнервовим кільцем.Тут же відбуваєтьсяскупченнянервових клітин– утворенняголовних абомозкових нервовихвузлів. Такомурівню організаціївідповідаєнервовій системіплоских і круглихчервів.

Подальшаконцентраціяелементівнервової системипризвела дорозташуваннянейронів вокремих нервовихвузлах (гангліях),зв’язаних міжсобою поздовжнімиі поперечнимиперемичками,утворенимивідросткаминервових клітин.Нервові вузлиможуть бутирозташованимив різних відділахтіла.

Нервовасистема хордовиху багатьохвідношенняхвідрізняєтьсявід будови НСбезхребетнихтварин. У вищиххордових, втому числі ів людини, нервовасистема умовноподіляєтьсяна центральнунервову систему,в якій виділяютьспинний і головниймозок, і периферичну,до складу якоївходять 10-12 парчерепно-мозковихта 31 пара спинномозковихнервів.

Функціональновся нервовасистема поділяєтьсяна соматичну(іннервує скелетнім’язи та органичуття) і вегетативну(регулює обмінніпроцеси, роботувнутрішніхорганів тацентральноїнервової системи).Вегетативнанервова системаподіляєтьсяна симпатичнута парасимпатичну,дія яких наодин і той самийорган протилежна.

Дві частинивегетативноїнервової системиздійснюютьтонку регуляціюфізіологічнихпроцесів,забезпечуючисвоєчаснуреакцію організмівна зміну умовсередовища.

Основнаформа діяльностінервової системи– рефлекс, тобтореакція-відповідьорганізму набудь-який сигнал,що поступаєіз зовнішньогосередовищаабо від внутрішніхорганів. Шлях,по якому проходятьнервові імпульси,називаєтьсярефлекторноюдугою.

Рефлекторнадуга складаєтьсяз п’яти частин:рецептора(сприйманняподразненняі перетворенняйого на нервовіімпульси), чутливогошляху (надходятьімпульси почутливих нейронахдо центральноїнервової системи),ділянки центральноїнервової системи,рухового шляху(передача імпульсіввід ділянкицентральноїнервової системидо робочогооргана) і робочогооргана (м’язи,залози та ін.).

До складу більшостірефлекторнихдуг входятьтакож вставнінейрони, щомістяться яку спинному, такі в головномумозку. Рефлексилюдини різноманітні.

Нервовасистема обумовлюєдіяльністьлюдини не тількияк біологічноїістоти, але іяк соціальної.За допомогоюпсихічнихпроцесів –навчання, пам’яті,мислення, воснові якихлежить діяльністьнервової системи,людина не тількипізнає світ,а й активнозмінює його.

Основувищої нервовоїдіяльностістановлятьумовні рефлекси,що утворюютьсяна основі безумовних.Вища нервовадіяльність здійснюєтьсяза рахунок двохнервових процесів– збудженняі гальмування.Під час діїумовних і безумовнихподразниківці процесивиникають укорі мозку, девони можутьпоширюватисяабо концентруватисяв обмеженійділянці. Формуванняі характервищої нервовоїдіяльності різних тварині людини залежитьвід типу їхньоїнервової системи.Основою пристосуваньорганізмівдо умов існуванняє здатністькори головногомозку швидкоутворюватинові рефлексиі гальмуватистарі.

У тваринвища нервовадіяльністьпроявляєтьсяна основі першоїсигнальноїсистеми. Першасигнальнасистема – цесистема, якачерез рецепторисприймаєбезпосередні,конкретніподразники(сигнали) зовнішньогосвіту – предметиабо явища.

Вищанервова діяльністьлюдини сформуваласьу процесі праціі соціальнихвідносин, ітому вонапроявляєтьсяна основі якпеершої, такі другої сигнальнихсистем.

У людиниперша сигнальнасистема забезпечуєматеріальнуоснову длявідчуттів,уявлень, вражень,сприйняттяоточуючогоприродногота суспільногодовкілля, щоє основою дляконкретногомислення. Другасигнальнасистема є тількиу людини; вонавиникла в процесіколективноїтрудової діяльностіі пов’язаназ функцієюмови.

За допомогоюслова передаютьсясигнали проконкретніподразники,і слово у даномувипадку виступаєяк принциповоновий подразник – сигнал сигналів.Для людськоїмови характернийдуже високийступінь узагальнення.

Людини узагальнюєне тільки поняттяпро предмети,їхні властивостій ознаки, проявища природи,а й свої відчуття,почуття, переживання.Словесне мисленнядає їй змогуабстрагуватисявід конкретнихобставин дійсності.Мова людинистає засобомабстрактногомислення івизначає поведінкулюдей.

Усна іписемна мова,а також пам’ять(комплекс процесів,що відбуваютьсяв центральнійнервовій системіі забезпечуютьнагромадження,зберіганнята відтворенняіндивідуальногодосвіду) допомагаютьлюдині ознайомитисьз досвідомінших індивідуалів,соціально-історичнимдосвідом людства,що забезпечуєнаступністьпоколінь табезперервність у розвиткунауки, технікиі культури.

 1. Класифікація нервової системи.

Існуєдві основнікласифікаціїнервової системи:

I. За топографією:

 1. Центральна нервова система – Systema nervosum centrale – це спинний мозок і головний мозок.

 2. Периферична нервова система – Systema nervosum periphericum –це спинномозкові нерви (31 пара) і черепні нерви (12 пар).

II.За функцією:

 1. Соматична нервова система – Systema nervosum somaticum – виконує рухові (моторні) та чутливі (сенсорні) функції, зв’язує організм із зовнішнім середовищем.

 2. Вегетативна нервова система – Systema nervosum autonomicum –виконує обмінні функції, відповідає за внутрішнє середовище організму (гомеостаз).

Вегетативнанервова системаподіляєтьсяна дві частини:симпатичнуі парасимпатичну.

4. Нейроннатеорія будовинервової системи.

Структурноюодиницею нервовоїсистеми є нервоваклітина –нейрон-нейроцит.

Нейрон– клітина, якаскладаєтьсяз тіла і відростків.Тіло – сіраречовина, відростки– біла речовина.Відростки маютьнервові закінчення.

Видинервових закінчень:

 1. рецептор – нервове закінчення, яке сприймає подразнення;

 2. ефектор – нервове закінчення, яке перетворює імпульс в дію (скорочує м’яз);

 3. синапс – контакт, нервове закінчення, через яке передається інформація.

Видивідростківнервових клітин:

 1. дендрид – відросток, по якому інформація передається до тіла клітини;

 2. аксон – відросток, по якому інформація іде від тіла клітини.

Типинейронів:

 1. протонейрон – чутливий нейрон, сенсорний, рецепторний, вузловий (гангліонарний), аферентний, псевдоуніполярний. Протонейрон завжди знаходиться у периферичній нервовій системі. Протонейрон – перший нейрон, який одержує інформацію;

 2. мотонейрон – руховий нейрон, моторний, ефекторний, еферентний.

Мотонейронпереважнознаходитьсяу центральнійнервовій системі.

 1. Дейтеронейрон (інтернейрон) – вставний нейрон, проміжний, асоціативний; знаходиться у центральній нервовій системі .

5. Рефлекторнатеорія діяльностінервової системи.

З викладеноговище випливає,що кожний нейронвиконує тількиодну, спецефічнудля нього функцію(чутливий – сприймаєінформацію,вставний –передає цюінформацію,руховий – виконуєвідповідь наподразнення).

Для того, щобнервова системапрацювала,необхіднасукупністьпринаймні двохтипів нейронів(протонейрона,який сприймаєінформаціюі мотонейрона,який відповідаєна цю інформацію).Така сукупністьнейронів, якісприймаютьінформаціюі здійснюютьвідповідь наподразненняназиваєтьсярефлекторноюдугою.

Отже,функціональноюодиницею нервовоїсистеми є рефлекторнадуга. Рефлекторнадуга – це шляхрефлексу (руховоївідповіді наподразненя,яка здійснюєтьсяпри участіцентральноїнервової системи).

Використаналітература:

 1. Біологія: Посібник для вступників до вузів/М.Є.Кучеренко, П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес та ін. – К.: Либідь, 1994.-336с.

 2. Матущук-Вацеба Л.Р. Навч.-метод.посібник.-Львів: Поклик сумління, 1997.-269с.

 3. Страшнюк Н., Міщук Н. Біологія. 11 клас. Випускний екзамен.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 128с.

Источник: https://xreferat.com/55/2269-1-nervova-sistema-nervnaya-sistema.html

Львівський державний університет імені І.Франка

Факультет Педагогічний коледж

ovdmitjb

Add comment